دبستان ابتدایی فردوسی گلپایگانشعر – دبستان فردوسی گلپایگان
Twitter response:

شعر

یار مهربان

باز مادرم موی مرا شانه زده

صد دانه یاقوت

رفتن به نوارابزار